در حال بارگذاری ...
جمعه 13 تیر 1399
 • بیست و هشتمین جشنوا ره فرهنگی و هنری
  د انشجو یا ن د انشگاه فنی و حرفه ای
  ( بخش معا رفی )

  به اطلاع دانشجو یا ن عزیز می رساند  با عنایت  به همزما نی آزمو ن  بخش معا رفی جشنوا ره  و آزمو ن ­ها ی پا یا نی نیمسال د وم سال جا ری، مقرر گرد ید آزمو ن  بخش معا ر فی جشنوا ره در روز دوشنبه1399/04/02 بصورت مجازی و از طریق ساما نه جشنوا ره برگزا ر گردد. سا یر اطلاعات تکمیلی متعاقبا  به اطلاع  دانشجو یا ن عزیز خو ا هد ر سید.

  لا زم به ذکر است  سا مانه جشنوا ره  به  آدرس:

  http://jfarhangi.tvu.ac.ir

   به منظور ثبت نام و ارسال آثار بخش ­ها ی معا رفی، آوا یی، هنری، پژوهشی، ا د بی  و فنا و ری فعال بوده و دانشجویان می­توانند تا تا ریخ 1399/04/25 نسبت  به با رگذا ری آثا ر خو د (در مرحله نیمه نهایی) اقدام نما یند.

  حوزه معا  ونت فرهنگی  و د انشجو یی د انشکده فنی شهید شمسی پو ر

  نظرات کاربران

 • فراخوان طراحی پوستر ﺑﯿﺴﺖ ﻭ ﻫﺸﺘﻤﯿﻦ ﺟﺸﻨﻮﺍﻩ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻭ ﻫﻨﺮﯼ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻓﻨﯽ ﻭ ﺣﺮﻓﻪﺍﯼ در دو بخش استادان و دانشجویان

  باﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﯼ ﺑﯿﺴﺖﻭ ﻫﺸﺘﻤﯿﻦ ﺟﺸﻨﻮﺍﺭﻩ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻭ ﻫﻨﺮﯼ، ﺩﻓﺘﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﯾﺰﯼ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﺩﺍﺭﺩ، ﭘﻮﺳﺘﺮ ﺍﯾﻦ ...

  بایگانی