در حال بارگذاری ...
دوشنبه 5 خرداد 1399
 • قابل توجه دانشجویان کلیه رشته ها

  تاریخ حذ ف یک واحد درسی ( حذف اضطراری ) از تاریخ 98/09/02 تا روز چهارشنبه مورخ 98/09/27  می باشد و  بعد از تاریخ مذکور به هیچ عنوان برگه حذفی داده نخواهد شد

  شرایط برای حذف درس

                               1- درس باید تئوری(نظری) باشد

                               2-  تعداد واحدهای ترم جاری از حد نصاب کمتر نشود  (کف واحد ها 12واحد می باشد)

                              3- غیبت دانشجو در آن درس از حد مجاز 16/3 بیشتر نباشد

                               4-درس مورد نظر هم زمان با آزمایشگاه (کارگاه )هم نیاز خود اخذ نشده باشد                                                                                                                                                           

   

  نظرات کاربران

 • بایگانی