در حال بارگذاری ...
دوشنبه 5 خرداد 1399
  • نتایج نهایی انتخابات انجمن علمی

    به همت دانشجویان انجمن های علمی پس از اتمام زمان قانونی و از پیش تعیین شده انتخابات انجمن های علمی ، بعد از ظهر انتخابات در تاریخ  98/1/28 صندوق های اخذ رای با حضور دو نفردانشجو نماینده از هر انجمن در دفتر انجمن های علمی شمارش شد و دبیر و نائب دبیران و اعضاء شورای هر انجمن با آرائ حداکثری مشخص شدند .

    نظرات کاربران